Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via schepers lady fashion  zijn de volgende levering- en betalingscondities van toepassing. U geeft hiermee akkoord wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming schepersladyfashion.nl is handelsnaam van VOF Schepers lady fashion en is een fysieke winkel die online kleding en aanverwante artikelen door via webshop aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst tussen schepers lady fashion en een consument op afstand.ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schepers lady fashion en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webshop schepersladyfashion.nl zijn de voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze webshop ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of voorwaarden van derden niet door Schepers lady fashion erkend.ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Schepers lady fashion. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen een week na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 Alle aanbiedingen van Schepers lady fashion zijn vrijblijvend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de de prijs inclusief verzendkosten via de webshop gecommuniceerd.

4.3 Schepers lady fashion kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.ARTIKEL 5. BETALINGEN

.

5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende manieren zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet o.a. de Fortis, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;

5.1.2 Direct en online door middel van creditcardbetaling (VISA, Maestro en Mastercard). Uw betaling wordt online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met creditcard worden géén extra kosten berekend;

  • Betalen met Klarna achteraf betalen

Klarna is een betalingsmethode waar de betaling wordt verwerkt door het bedrijf Klarna.

Wat is achteraf betalen?

Met achteraf betalen kunt u direct een bestelling plaatsen en hoeft pas te betalen zodra u de producten heeft ontvangen en gecontroleerd. Op deze manier weet u zeker waar u voor betaalt en betaalt u alleen voor de producten die u daadwerkelijk houdt. Om achteraf te betalen hoeft u enkel uw NAW-gegevens en e-mail adres achter te laten, informatie die u altijd bij , binnen de betaaltermijn van 14 dagen.

Achteraf betalen via KLARNA is een veilige en eenvoudige betaalmethode. De betalingsgegevens zijn terug te vinden op de factuur.

Op de factuur vindt u alle gegevens die nodig zijn voor de betaling: Klarna’s IBAN nummer, de vervaldatum van de factuur en de betalingsomschrijving.

Vergeet niet om bij de overschrijving de betalingsomschrijving van de factuur te vermelden in het mededelingenveld.

5.1.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van onmiddellijk opeisbaar;

5.1.4 Indien schepers lady fashion haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien schepers kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

6.2  Schepers lady fashion, streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd;

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zullen wij voor de terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken;

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan;

6.6 Aan de leveringsplicht van Schepers lady fashion zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 Wij zijn nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan VOF Schepers lady fashion op grond van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.ARTIKEL 8. RETOURNEREN/RUILEN VAN ARTIKELEN

8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen in de winkel;

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de Schepers Lady Fashion retourneren, conform de door ons verstrekte duidelijke instructies;

8.3 Schepers lady fashion accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

8.4 In verband met onze e kwaliteitseisen zijn de verzonden artikelen ieder voorzien van een labels. Dit label voorkomt dat gedragen kleding wordt geretourneerd. Indien de consument gebruik maakt van zijn recht tot retourneren dient het artikel met aangehecht labels te worden geretourneerd. De labels moet – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd, in originele staat en op origineel aangehechte wijze met het artikel worden geretourneerd. Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht om de retourzending te weigeren indien de labels zijn verwijderd of redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat het labels verwijderd zijn geweest of er geen vlekken, geen schade, geurloos, en ongewassen is.

8.5 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);

8.6 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 20 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.ARTIKEL 9. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk of telefonisch te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te email te sturen.

De garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.

Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere aansprakelijkheid van VOF Schepers lady fashion, van producten van ons voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin zijn we aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 VOF Schepers lady fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Schepers lady fashion

10.3 Elke aansprakelijkheid van VOF schepers Lady Fashion jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan ons verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Schepers Lady Fashion, dan wel tussen Schepers Lady fashion en derden, voor zover betrekking hebben tussen de consument en ons, is Schepers Lady Fashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door nalatigheid van VOFSchepers lady fashion.ARTIKEL 11. OVERMACHT

11.1 VOF schepers Lady Fashion heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, Door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Schepers lady fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Schepers lady fashion kan worden toegerekend, omdat het niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen VOF Schepers lady de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

VRAGEN, KLACHTEN EN OPMERKINGEN
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

VOF Schepers lady fashion is gevestigd aan de Haaksbergerstraat 528 in Enschede.

Telefoonnummer; 053-4318347. E-mail; info@schepersladyfashion.nl

KvK nummer 65765796330 BTW indentificatienummer; NL856263254B01

Ontdek onze nieuwste items